Lastensuojelun palvelut

Milloin?
Mikäli lapsen elämäntilanteessa on hänen terveyttään, kehitystään tai hyvinvointia vaarantavia tekijöitä, autamme koko perhettä lastensuojelun avohuollon tukitoimien avulla (perhetyö, tukihenkilötyö, valvout tapaamiset, tukilomapäivät, vertaistukiryhmät). Lapsen hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. vanhempien väsyminen, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö, lapsen hoidon laiminlyönti tai perheväkivalta. Joskus lapsi tai nuori voi itse vaarantaa omaa kehitystään esim. koulunkäynnin laiminlyönnillä.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet ovat aina ensisijaisia perheelle tarjottuja lastensuojelun palveluita ja usein myös riittävä apu ja tuki, jotta lapsen sijoitus kodin ulkopuolelle voidaan välttää. Lastensuojelutyö on luottamuksellista ja työntekijöillä on ehdoton vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. Palvelut ovat perheelle maksuttomia ja palvelua on saatavissa tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin.

 

Lastensuojelun avohuollon työmuodot:

Perhe voi saada avuksi tilanteeseensa perhetyötä, jolloin työskentely tapahtuu pääosin perheen kotona, sovitun asiakassuunnitelman mukaan. Lastensuojelun perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista, lapsiperheiden tukemista mm. vanhemmuudessa, lasten kasvatuksessa ja hoidossa sekä arjenhallinnassa. Tavoitteisiin pääsyä arvioidaan sovituin määräajoin.Teemme lastensuojelun perhetyötä pääosin työparityöskentelynä, jonka olemme kokemuksen kautta havaineet hyväksi tavaksi auttaa perheitä muutoksen tiellä. Pienen huolen perheissä teemme perhetyötä myös yksin. Palvelutarpeen arvioi perheen sosiaalityöntekijä.

Teemme myös avohuollon perhearviointia, työ tehdään perheen kotona.

Tukihenkilötyön avulla lapsi tai nuori voi  saada yksilöllistä apua, tukea ja ohjausta mm. elämänhallintaan, matkalla kohti itsenäistä selviytymistä. Työskentely tapahtuu yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja tavoitteisiin pääsyä arvioidaan säännöllisesti.

Palveluihimme kuuluu myös valvotut / tuetut tapaamiset ja valvotut vaihdot. Nämä tulevat kysymykseen silloin, kun etävanhemman ja lapsen / lasten tapaaminen on syytä tapahtua ammatillisen ohjaajan turvin.

Nämä palvelut kuuluvat lastensuojelun avohuollon tukitoimiin ja niiden piiriin ohjaudutaan oman kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijän / lastenvalvojan kautta.